ดาวน์โหลดด่วนที่นี่!! นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

376

       
สาระสำคัญของหนังสือได้มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากรายการ
คืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเปรียบเสมือนรายการนายกรัฐมนตรีพบประชาชน
ซึ่งออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทุกคืนวันศุกร์
เวลาประมาณ ๒๐.๑๕ น. รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เป็นการสะท้อนมุมมองของนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาการศึกษาในมิติต่างๆ
ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตลอดจนปัญหาสำคัญที่ชี้ชัดว่าประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
พร้อมทั้งได้เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาการศึกษาและนโยบายด้านการศึกษาที่มีความ
เชื่อมโยงและส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!!   

คำชี้แจง

 

สารบัญ

 

บทสรุปผู้บริหาร

 

บทนำ

 

มุมมองและนโยบายนายกรัฐมนตรี : ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน

     ประเด็นหนึ่ง : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้

     ประเด็นสอง : ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษา

     ประเด็นสาม : ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

     ประเด็นสี่ : พัฒนาครู

     ประเด็นห้า : ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

     ประเด็นหก : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     ประเด็นเจ็ด : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     ประเด็นแปด : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา 

 

คณะผู้จัดทำ

ที่มา http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Book&file=view&itemId=1451

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!!