ดาวน์โหลดด่วน! บทอาขยานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำโดย สพฐ.

4561

บทอาขยานหรือบทประพันธ์ที่คัดเลือกมาให้นักเรียนท่อง ซึ่งครูได้แนะแนวทางให้นักเรียนทําความเข้าใจก่อนท่อง รวมทั้งนักเรียนได้มีโอกาสท่องบทอาขยานพร้อมกันทั้งห้องเรียนนั้น จะเป็นผลทําให้ผู้ที่เคยท่องบทอาขยานหวนรําลึกถึงบรรยากาศของการท่องอาขยานว่าเป๐นช่วงเวลาที่น่าประทับใจ การจดจําบทอาขยานได้อย่างแม่นยําและสามารถนําไปใช้อ้างอิงได้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรมและเป๐นการปลูกสํานึกให้เยาวชนรู้สึกซาบซึ้งในบทประพันธ์แต่เยาว์วัย การท่องบทอาขยานจึงไม่ใช่การท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง แต่เป๐นการท่องเพื่อให้เกิดการจําและรับรู้เกิดทักษะทางภาษา เกิดความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในความงามของภาษา และได้ข้อคิดนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและซาบซึ้งในความไพเราะของบทร้อยกรอง
2. เพื่อปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม และข้อคิดที่เป๐นประโยชน์แก่นักเรียน
3. เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมจิตสํานึกทางวัฒนธรรมร่วมกันของคนในชาติ
4. เพื่อเป็นพื้นฐานการแต่งคําประพันธ์ของนักเรียน

ประเภทของบทอาขยาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท่องบทอาขยาน และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกําหนดแนวทางและพิจาณาคัดเลือกบทอาขยานภาษาไทย ได้พิจารณาคัดเลือกและวางแนวทางการท่องบทอาขยานสําหรับนักเรียนนอกจากนี้ยังเห็นควรเปิดโอกาสให้บุคลากรในท้องถิ่น ได้แก่ ครู บิดามารดา ผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วมคัดเลือกบทอาขยานด้วย จึงได้กําหนดบทอาขยานเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. บทหลัก
บทหลัก หมายถึง บทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้นักเรียนท่องจําเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ ส่วนใหญ่คัดเลือกจากวรรณคดีที่กําหนดให้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง วรรณคดีสําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยกําหนดตอนที่ไพเราะถูกต้องตามฉันทลักษณ์ และให้คติสอนใจ

2. บทรอง
บทรอง หมายถึง บทอาขยานที่นักเรียนเลือกท่องตามความสนใจมิได้เป็นการบังคับ โดยอาจเลือกท่องจากบทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกไว้ หรือบทประพันธ์ที่ครูผู้สอนแนะนําเพิ่มเติม หรือเป๐นบทอาขยานที่นักเรียนชอบ นักเรียนแต่งขึ้นเองหรือผู้ปกครอง ผู้มีความสามารถในท้องถิ่นแต่งขึ้นก็ได้ การที่นักเรียนรู้จักคัดเลือกบทประพันธ์ที่มีคุณค่าและท่องจําไว้ใช้ประโยชน์ย่อมแสดงถึงความเป๐นผู้รู้จักคิด ความเป็นผู้มีเหตุผล มีสุนทรียรสทางภาษา ทําให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในการท่องบทอาขยานมากยิ่งขึ้นเกณฑ์การก าหนดเป็นบทอาขยานในการคัดเลือกบทประพันธ์ร้อยกรองมาเป๐นบทอาขยานนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการคัดเลือกบทประพันธ์ที่มีลักษณะ ดังนี้

1. มีสุนทรียรสทางภาษา คือ ใช้ภาษาที่ไพเราะ งดงาม ให้ความหมายลึกซึ้งกินใจ
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้อคิดและแนวทางดําเนินชีวิตที่ดีงาม
3. มีรูปแบบและฉันทลักษณ์ที่หลากหลาย ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
4. มีเนื้อหายากง่ายเหมาะสมกับวัยและมีความยาวพอควร

ตามเกณฑ์นี้ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถใช้เป๐นแนวทางในการคัดเลือกบทอาขยานบทเลือกได้และอาจเพิ่มเติมเกณฑ์ได้ตามดุลพินิจการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม บทอาขยานภาษาไทยหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทอาขยานภาษาไทย  มีเนื้อหาประกอบด้วยบทประพันธ์ที่กําหนดเป๐นบทอาขยาน ทั้งบทหลักและบทเลือก พร้อมอธิบายความหมายของคําหรือข้อความรวมทั้งจัดทําคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําประพันธ์นั้น ๆ ไว้ด้วย ได้แก่ ผู้แต่ง ที่มาของเรื่อง ฉันทลักษณ์คุณค่า และข้อสังเกตบางประการ นักเรียนควรได้ศึกษาทําความเข้าใจสาระแะคุณค่าของบทประพันธ์ ซึ่งนอกจากจะมีคุณค่าตามที่ยกไว้ในเล่มนี้แล้ว นักเรียนก็อาจนึกถึงคุณค่าด้านอื่น ๆ เพิ่มอีก เพื่อท่องจําบทอาขยานอย่างมีความหมาย และนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันบทอาขยานบทหลักส่วนใหญ่เป๐นเนื้อหาในวรรณคดีที่กําหนดให้เรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง วรรณคดีสําหรับจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งจัดพิมพ์อยู่ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของแต่ละชั้นอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี มีบทอาขยานบทหลักบางบทเพิ่มเติมจากที่กําหนดตามประกาศดังกล่าว และหากไม่ได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเรียน ครูอาจให้นักเรียนคัดหรือสําเนาไว้สําหรับท่องจําได้

สถานศึกษาจึงไม่จําเป๐นจะต้องบังคับให้นักเรียนมีหนังสืออ่านเพิ่มเติมบทอาขยานภาษาไทยไว้ประจําตัวแต่ควรจัดหาหนังสือไว้ในห้องสมุดหรือมุมหนังสือในสถานศึกษาให้เพียงพอกับจํานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อเป๐นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และทําให้นักเรียนได้มีโอกาสคัดบทประพันธ์เพื่อฝึกลายมือให้สวยงามอีกด้วย
การจัดการเรียนรู้บทอาขยานภาษาไทยการจัดการเรียนรู้บทอาขยานภาษาไทย มีข้อควรคํานึงละดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท่องบทอาขยาน เช่น

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทอาขยานด้านคุณค่าลักษณะคําประพันธ์ ความหมายของศัพท์ ความหมายของบทประพันธ์และข้อคิดที่ได้จากบทอาขยานนั้น

2. ให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทอาขยาน เพื่อให้ครูได้ทราบว่าอ่านถูกต้องหรือไม่ โดยอ่านตามหลักการอ่านทั่วไป และตามอักขรวิธี เช่น ออกเสียงคํา ออกเสียงตัว ร ล ควบกล้ํา ให้ถูกต้อง อ่านได้ถูกจังหวะและแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องตามความหมายของคํา บริบทของคํา และตามลักษณะคําประพันธ์ประเภทนั้น ๆ

3. ฝึกอ่านทํานองเสนาะให้ได้สุนทรียรสจากบทประพันธ์ ถูกทํานอง ลีลาของบทประพันธ์และชนิดใช้น้ําเสียงแสดงอารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อหา เช่น บทเศร้าโศกรําพึงรําพันควรอ่านทอดเสียงแผ่วเบา และผ่อนเสียงให้นุ่มนวล ถ้าเป๐นบทโกรธหรือบทต่อสู้ควรอ่านเต็มเสียง เน้นเสียงให้หนัก เน้นจังหวะค่อนข้างเร็ว จะทําให้ผู้ฟ๎งเกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย

4. สร้างบรรยากาศให้เกิดความพร้อมเพรียงและเพลิดเพลินในการท่องบทอาขยาน โดยท่องแบบทํานองเสนาะพร้อม ๆ กันทั้งห้องเรียน เพื่อให้จําได้แม่นยํายิ่งขึ้นและมีความรู้สึกสํานึกทางวัฒนธรรมร่วมกัน

5. อาจจัดกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ เช่น

5.1 นําบทอาขยานมาขับร้องโดยใส่ทํานองเพลงไทย และดัดแปลงใสทํานองเพลงไทยสากลสมัยป๎จจุบันตามความสนใจของนักเรียนได้ การบรรจุทํานองเพลงไทยในบทอาขยานอาจพิจารณาถึงที่มาของเพลงและบทประพันธ์ร้อยกรองว่าโบราณาจารย์ได้กําหนดทํานองเพลงไทยสําหรับบทประพันธ์ร้อยกรองนั้น ๆหรือไม่ อาจยึดตามที่กําหนดไว้แล้วแต่เดิม หรือกําหนดทํานองเพลงไทยขึ้นใหม่ โดยอาจพิจารณาจังหวะ ลีลาท่วงทํานอง และอารมณ์ของเพลงที่เหมาะกับบทประพันธ์ และเหมาะกับวัยของนักเรียน ไม่ยากจนเกินไป

5.2 จัดกิจกรรมให้หลากหลายและเหมาะสมกับบทประพันธ์ร้อยกรองนั้น ๆ เช่น แบ่งกลุ่มแสดงจินตลีลาหรือแสดงท่ารําประกอบความคิดเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอาขยานให้ได้ความคิดที่แตกฉาน จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้เพิ่มเติม พูดโต้วาที พูดหรือเขียนวิเคราะห์วิจารณ์ เขียนตามคําบอก เขียนเพื่อพัฒนาลายมือ เขียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ เขียนอธิบายความและเขียนเรียงความ

5.3 วาดภาพโดยใช้จินตนาการที่เกิดจากการท่องจําบทอาขยาน หรือค้นหาภาพที่มีผู้วาดแล้วมาแลกเปลี่ยนกัน อภิปรายร่วมกันเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะควบคู่กับงานประพันธ์อนึ่ง ข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ครูพึงตระหนักว่านักเรียนอาจบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่พร้อมกันทุกคน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นเรียน วัย ความถนัด และความสามารถของแต่ละคน

 

 >>>ดาวน์โหลดเอกสารบทอาขยานภาษาไทย

ที่มา : สวก. สพฐ.