Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่คำร้องขอย้ายครูเกณฑ์ใหม่ มีทั้งไฟล์ wordและpdf ส่งคำร้องภายใน 31 ม.ค.59

Advertisement

 

เพิ่มเพื่อน

เกณฑ์การย้ายครูแบบใหม่คลิกที่นี่

Advertisement

ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายแบบใหม่ ไฟล์ word ที่นี่

ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายแบบใหม่ ไฟล์ pdf ที่นี่

ลิงค์สำรองที่นี่ครับ

   ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ.
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษำขั้นพื้นฐาน 
โดยคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ
ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่า
24 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำร้อง ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง
ในเดือนมกราคม ของทุกปี
โดยให้ยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียวเท่านั้น
    

โดยคำร้องขอย้าย ให้ผู้ขอย้ายแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
                          1. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                          2. สำเนา ก.พ.7 หรือสำเนา ก.ค.ศ.16 ที่ลงรายการเป็นปัจจุบัน
                          3. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ผู้ขอย้ายอ้างอิงในคำร้องขอย้าย

Advertisement

แหล่งที่มาของข้อมูล สพม.9


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก.ค.ศ.สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูแบบใหม่ : http://www.krooupdate.com/news/newid-1048.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่มที่นี่

You might also like