Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

จากการสํารวจระดับสติปัญญาเด็กไทยโดยกรมสุขภาพจิตพบว่าสถานการณ์

Advertisement

ปัญหาระดับสติปัญญาเด็กไทย IQ ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วงและจํา เป็นต้องได้รับ

การช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากผลการสํา รวจระดับสติปัญญา

ในปีพ.ศ.2554 พบว่าเด็กไทยมีค่าเฉลี่ยIQเท่ากับ98.59 (ค่าเฉลี่ยปกติ90–109)

ซึ่งถือว่าเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางตํ่าซึ่งสอดคล้อง

กับคะแนนการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติในปี2555 พบว่า เด็กไทย

มีทักษะทางด้านการคิดและการใช้ภาษาอยู่ในเกณฑ์ตํ่าดังเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์

การเรียนคณิตศาสตร์การอ่านและวิทยาศาสตร์มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่

50 จาก 65 ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา(OrganizationforEconomic Co-operationand Development–

OECD) ขณะที่คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เฉลี่ยในระดับประเทศ

ก็ยังอยู่ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติคือ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 45.12 จากค่าคะแนน

ปกติ50-100

ในการส่งเสริมและพัฒนา IQ EQ เด็กไทย จํา เป็นต้องพัฒนาทักษะ 3 ด้าน

ได้แก่ ทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา และทักษะด้านอารมณ์ซึ่งเป็นพื้นฐาน

ที่จํา เป็นสํา หรับชีวิต โดยต้องเริ่มฝึกตั้งแต่วัยทารก การฝึกทักษะด้านการคิด

ผู้ปกครองสามารถฝึกทักษะให้แก่เด็กด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์

(Pre-math skills) โดยผ่านการเล่น หรือกิจกรรมในชีวิตประจํา วันที่

Advertisement

สนุกสนาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดูเด็กโดยพ่อแม่หรือญาติพี่น้อง

ส่วนทักษะทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นนั้นต้องอาศัยทักษะพื้นฐานด้าน

คณิตศาสตร์ในช่วงปฐมวัย เช่นเดียวกับบ้านที่ต้องการรากฐานที่แข็งแรง

พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูจึงเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ด้านคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย ด้วยวิธีการสอนที่เป็นเรื่องใกล้ๆ ตัว

ใช้อุปกรณ์การสอนที่อยู่ในชีวิตประจําวัน

หนังสือการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัย

เล่มนี้สถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตได้จัดทําขึ้นเพื่อให้นักวิชาการด้านการศึกษา

และบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการแนะนําส่งเสริม

ความรู้แก่ พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเพื่อนําความรู้ไปส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้าน

การคิดในเชิงคณิตศาสตร์แก่บุตรหลานที่อยู่ในปฐมวัย พร้อมทั้งการพัฒนา

ชุดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมทักษะการอ่าน และทักษะ

ด้านอารมณ์ ในเด็กปฐมวัย เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสมองและการรู้คิด

ของเด็กไทยในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์

ผู้อํานวยการสถาบันราชานุกูล


ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!

ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

You might also like