Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!

Advertisement

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!

 

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับวันนี้เว็บซต์ครูอัพเดตดอทคอม มีสิ่งดีๆมาฝากคุณครูเช่นเคยครับ เป็นรวม  คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ  แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบท ของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียน  ไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้  สำหรับการจัดการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษ นั้น สถานศึกษาจะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่กำหนดไว้ และมีความรู้  ความสามารถ  ตามตัว
ชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของแต่ละมาตรฐานตามที่กำหนดสำหรับแต่ละระดับชั้น  สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการกำหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องคำ กลุ่มคำ และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้กำหนดวงคำศัพท์ไว้เป็นจำนวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กำหนดให้เรียน  คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และนันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม)
ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้กำหนดเองว่าจะต้องสอนคำศัพท์ใดบ้างซึ่งย่อมจะแตกต่าง หลากหลายกันไปไม่มากก็น้อย และเป็นข้อกังวลของครูผู้สอนตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติ  ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง พิจารณาจัดทำเอกสาร
“คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้บรรลุผล ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

Advertisement

Advertisement

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่!

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>>

ขอขอบคุณที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

You might also like