Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา

Advertisement

24

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้

เพิ่มเพื่อน

แกนกลาง และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ

แม้อาจแตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดล้อมหรือบริบทของพื้นที่ ก็ย่อมสามารถที่จะพัฒนานักเรียน

ไปสู่ระดับมาตรฐานเดียวกันได้

สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้น สถานศึกษาจะต้องด าเนินการจัดการเรียน

การสอนเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการตามมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ก าหนดไว้ และมีความรู้

ความสามารถตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของแต่ละมาตรฐานตามที่ก าหนดส าหรับ

แต่ละระดับชั้น สาระการเรียนรู้ด้านหนึ่งที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าว คือ การเรียนรู้เรื่องค า กลุ่มค า

และความหมาย โดยหลักสูตรฯ ได้ก าหนดวงค าศัพท์ไว้เป็นจ านวน เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก าหนดให้เรียน

คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และ

นันทนาการ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 150-200 ค า (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ดังนั้นครูผู้สอนจะต้อง

เป็นผู้กำหนดเองว่าจะต้องสอนค าศัพท์ใดบ้างซึ่งย่อมจะแตกต่าง หลากหลายกันไปไม่มากก็น้อย และเป็นข้อกังวล

ของครูผู้สอนตลอดมา โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนจะต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง พิจารณาจัดท าเอกสาร

“คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูในการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ขอขอบคุณคณะทำงานจัดท าเอกสารเล่มนี้ที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ

ช่วยกันจัดทำเอกสารฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

สถาบันภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่>>

ที่มา : สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.

You might also like