Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คำอธิบายรายวิชา (วิทยาการคํานวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คำอธิบายรายวิชา (วิทยาการคํานวณ)

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำคำอธิบายรายวิชา (วิทยาการคํานวณ) ซึ่งเป็นวิชาใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตร 2551 (ปรับปรุง 2560) มาให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2561 ครับ

Advertisement

โดยคำคําอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทำโดย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดที่นี่! คำอธิบายรายวิชา (วิทยาการคํานวณ)

ดาวน์โหลดที่นี่! คำอธิบายรายวิชา (วิทยาการคํานวณ)

ดาวน์โหลดที่นี่! คำอธิบายรายวิชา (วิทยาการคํานวณ)

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คำอธิบายรายวิชา (วิทยาการคํานวณ)

ดาวน์โหลดที่นี่! คำอธิบายรายวิชา (วิทยาการคํานวณ)

ดาวน์โหลดไฟล์

ลิงก์สำรอง

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

You might also like