Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2560

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะประเมินนักเรียน

เพิ่มเพื่อน

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในควำมสำมำรถพื้นฐำน 3 ด้ำน คือ ควำมสามารถด้านภาษา ( Literacy)

Advertisement

ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ดังนั้น สำนักทดสอบทางการศึกษา

จึงได้จัดทำคู่มือการจัดสอบความสามารถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test: NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการด ำเนินการบริหารจัดการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชำติ สำหรับส่วนกลำง ศูนย์สอบ และสนำมสอบ

ภายในคู่มือการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 จะอธิบำยถึงเหตุผลและความสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

และโครงสร้างเครื่องมือ กรอบแนวคิดในการทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ การบริหาร

จัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการระดับสนามสอบ การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ เอกสารในการ

จัดสอบ ตารางสอบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ เพื่อให้การดำเนินกำรทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Advertisement

มีมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ ผลกำรทดสอบมีควำมน่ำเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตำมควำมสำมำรถที่แท้จริง

ของนักเรียน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐาน

ของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์สอบ และรายสังกัด

ส ำนักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบ

ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ โดยยึดแนวทางตามคู่มือการจัดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า

ผลการประเมินให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำไปวางแผน

ปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างดีต่อไป

สำนักทดสอบทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ลิงก์สำรองดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

You might also like