Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการจัดสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2560

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพอันนำไปสู่
การพัฒนาประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน การปูพื้นฐานในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ
ระดับชั้นประถมศึกษา จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ประเทศที่เจริญแล้วและมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ในทุกด้านให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาในช่วงชั้นแรก
รัฐบาลจึงก าหนดเป็นนโยบายโดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายและพัฒนาการศึกษา ว่าในระยะเร่งด่วน
ปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยก าหนดเป็นนโยบาย
เร่งด่วน “เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม”
ส านักทดสอบทางการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Advertisement

ภายในคู่มือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะอธิบายถึง
เหตุผลและความส าคัญ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย ตารางการประเมิน การประกาศผล
การประเมิน โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การแปลความหมายของผลการประเมิน กรอบแนวคิด
ในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดสอบ
ระดับสนามสอบ เอกสารในการจัดสอบ การรายงานผลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตาม
ความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ศูนย์สอบ
และรายสังกัด

สำนักทดสอบทางการศึกษา ขอขอบคุณ คณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ
ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดสอบ โดยยึดแนวทางตามคู่มือการการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าผลการประเมิน
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนา
ได้อย่างดีต่อไป

Advertisement

ส ํานักทดสอบทางการศึกษา
ส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ลิงก์สำรองดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

You might also like