Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับชั่วคราว)

Advertisement

คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับชั่วคราว)

เพิ่มเพื่อน

การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษ ปรากฏในมาตรา ๖๘
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ วรรคหนึ่ง
บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ถ้า
ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใดว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
รักษาการในตำแหน่งนั้นได้” ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า ถ้าตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ว่างลง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ต้องไปพิจารณาตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ก่อนเป็นเบื้องแรก คือ

Advertisement

ให้รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายคน ให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษา
ราชการแทน แต่ถ้าไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในถานศึกษาคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ
ข้าราชการที่รักษาการในตำแหน่งเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการสถานศึกษามีคุณภาพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

Advertisement

หากมี
ข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เพื่อดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้มีความถูกต้องคบถ้วนมีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงาน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like