Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือ การพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้วยระบบ TEPE online

Advertisement

การจัดทําคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการพัฒนาครูด้วยระบบออนไลน์ และ เผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางตําแหน่งและวิทยฐานะ

เพิ่มเพื่อน

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการเข้ารับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้วย ระบบที่มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่สอดคล้องกับตําแหน่งและ มาตรฐานวิทยฐานะ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จําเป็นและสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทในแต่ละตําแหน่งและ ความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการของการพัฒนาทุก สถานที่ ทุกเวลา ตามความต้องการและความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพของตนเอง และสามารถนําองค์ ความรู้ไปสู่การจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online จะเป็น ระบบการพัฒนาที่สามารถทําให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามความ ต้องการ ส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Advertisement


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ


ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : TEPE online

You might also like