Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้วยระบบ TEPE online

Advertisement

การจัดทําคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเรียนรู้ใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการพัฒนาครูด้วยระบบ ออนไลน์ และเผยแพร่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าทางตําแหน่งและวิทยฐานะ

เพิ่มเพื่อน

ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการเข้ารับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้วยระบบที่มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่สอดคล้องกับตําแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จําเป็นและสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทในแต่ละตําแหน่ง และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามกระบวนการของการ พัฒนาทุกสถานที่ ทุกเวลา ตามความต้องการและความสนใจต่อการยกระดับคุณภาพของตนเอง และสามารถ นําองค์ความรู้ไปสู่การจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของผู้เรียน

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online จะเป็นระบบการพัฒนาที่สามารถทําให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ตามความต้องการส่งผลต่อการเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ

Advertisement


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ


คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ


ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : TEPE online

You might also like