Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือ การใช้หลักสูตรคณิตศาสตร์ ประถมฯ-ม.ต้น-ม.ปลาย (ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Advertisement

คู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนี้จัดทํา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาและผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด

เพิ่มเพื่อน

และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้ได้เสนอที่มาของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป้าหมายหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้งความรู้เพิ่มเติมสํา หรับผู้สอนคณิตศาสตร์

Advertisement

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ขอขอบคุณครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทํา คู่มือการใช้หลักสูตร สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอน สถานศึกษา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในการวางแผนและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จํา เป็นสํา หรับการใช้ชีวิตและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งนี้หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทํา ให้คู่มือการใช้หลักสูตรเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้สสวท. ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ระดับประถมศึกษา

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา

ได้ที่ http://bit.ly/2jmqBaK

Advertisement

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้ที่http://bit.ly/2HMbDp2

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ได้ที่http://bit.ly/2HOMtpN

ที่มา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.

You might also like