ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก :รู้ทัน กันได้ ให้ทางเด็กทุกคน:

539

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง
เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้
ทั้งเด็กออทิสติก เด็กแอลดี เด็กสมาธิสั้น และเด็กเรียนรู้ช้า 

หนังสือคู่มือชุดนี้ประกอบด้วย คู่มือเด็กแอลดี คู่มือเด็กสมาธิสั้น
คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า และคู่มือเด็กออทิสติก รวมทั้งหมด 8 เล่ม
โดยแบ่งออกเป็นคู่มือสำหรับครูซึ่งจะเน้นในเรื่องการแนะแนวการสอนที่เหมาะสม
กับเด็กบกพร่องการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม หรือ
คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครองซึ่งจะเน้นเรื่องการดูแลและอยู่ร่วมกับเด็ก
บกพร่องการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม
หนังสือชุดนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำราและจากข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง
ครูและครูการศึกษาพิเศษที่ มีประสบการณ์กับเด็กแอลดีห
รือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ โดยรวบรวมลักษณะอาการที่พบ
ได้บ่อยในแต่ละช่วงวัย ปัญหาอื่นๆ ที่อาจพบร่วม รวมถึงแนวทางการดูแลช่วยเห
ลือและเทคนิคการสอนเด็กแอล ดีต่างๆ
ที่ง่ายต่อการที่คุณครูจะนำไปปฏิบัติจริง
คณะผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการช่วยคุณครูในการ
ดูแลเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ต่อไป

 

2. คู่มือเด็กสมาธิสั้น

คู่มือสำหรับครู

คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

4. คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า

คู่มือสำหรับครู

คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/520