Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

Advertisement

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดคดอทคอมขอนำสื่อการเรียนรู้ดีดีมาฝากพี่น้องที่รักการศึกษาทุกท่าน โดยสื่อในวันนี้คือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา ” เล่มนี้จัดทํา ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอนภาษาไทย ใช้แก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการสอนที่สร้างความเข้าใจทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทํา ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้การจัดทํา “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” ได้มีการศึกษาค้นคว้าส่วนที่เป็นสาระความรู้จากหนังสือและตําราทางภาษาไทย สําหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลจัดทํา ขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทย และด้านการวัดและประเมินผลจากสถาบันอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย และนักวิชาการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการวัดและประเมินผลซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถนําคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทางการสอนอ่านเขียนภาษาไทย พัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาตนเองในด้านการสอนแก่นักเรียนในวัยเริ่มเรียน และซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยสามารถนํา ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิคณะทํา งาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดทําและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทํา หนังสือเล่มนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา” นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นสําคัญ หากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาต่อไป

Advertisement

Advertisement

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่<<

ที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like