ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

12241
ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.
ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดคดอทคอมขอนำสื่อการเรียนรู้ดีดีมาฝากพี่น้องที่รักการศึกษาทุกท่าน
โดยสื่อในวันนี้คือ “คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา”
ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา
” เล่มนี้จัดทํา
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สําหรับครูผู้สอนภาษาไทย
ใช้แก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคํา

ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีการสอนที่สร้างความเข้าใจทางภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทํา
ให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้การจัดทํา
“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา”
ได้มีการศึกษาค้นคว้าส่วนที่เป็นสาระความรู้จากหนังสือและตําราทางภาษาไทย
สําหรับแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลจัดทํา
ขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสอนภาษาไทย
และด้านการวัดและประเมินผลจากสถาบันอุดมศึกษา
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบภาษาไทย ครูผู้สอนภาษาไทย
และนักวิชาการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

และการวัดและประเมินผลซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจสามารถนําคู่มือนี้ไปใช้เป็นแนวทางการสอนอ่านเขียนภาษาไทย
พัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาตนเองในด้านการสอนแก่นักเรียนในวัยเริ่มเรียน
และซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยสามารถนํา
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิคณะทํา
งาน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมจัดทําและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทํา
หนังสือเล่มนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
“คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา”
นี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนเป็นสําคัญ
หากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็นข้อมูลการพัฒนาต่อไป

ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.
ดาวน์โหลดที่นี่! คู่มือการสอน อ่าน เขียน โดยการ แจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ.

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่<<

ที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน