ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตร

11217
ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ตัวอย่างเอกสารประกอบ
ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ตัวอย่างเอกสารประกอบ

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน ช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลาหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับ ไวรัส Covid-19 อาจจะเป็นช่วงที่คุณครูอยากจะทำการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ และสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมจึงมี ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ไฟล์แก้ไขได้ มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งคุณครูสามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยค่ะ

 

ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์
2) พันธกิจ
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) จุดหมาย
5) โครงสร้าง
6) คำอธิบายรายวิชา
7) หน่วยการเรียนรู้
8) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9) ระเบียบการวัดและประเมินผล
10) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
เอกสารส่วนนี้เรียกว่าหลักสูตรฉบับโรงเรียน (Curriculum) ซึ่งเป็นสิ่งที่สถานศึกษาคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษา

 

 

ส่วนที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามที่สถานศึกษาคาดหวัง คือ หลักสูตรฉบับครูผู้สอนหรือการเรียนการสอน (Instruction) ซึ่งประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์
2) พันธกิจ
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) จุดหมาย
5) โครงสร้าง
6) คำอธิบายรายวิชา (เฉพาะที่ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ )
7) หน่วยการเรียนรู้ (ที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปสอนจริงรวมทั้งเครื่องมือการวัดและประเมินผลแต่ละหน่วย)
8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

 

ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตร
ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตร

ไฟล์ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา 

>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรเรียนหนองอ้อวิทยาคม ที่ได้แบ่งปันไฟล์ในครั้งนี้นะคะ ซึ่งนอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรไว้ดังนี้
มีหลายท่านสอบถามมาว่า ทำหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว จำเป็นต้องทำหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มอีกไหม  ตอบ จำเป็นต้องทำครับ ถึงแม้ปีการศึกษาที่ผ่านมาจะมีการทำไว้แล้ว แต่ในปีการศึกษาใหม่ 2563 นี้ก็จำเป็นต้องมีการปรับหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาระ เพราะเป็นคนละปีการศึกษา และที่สำคัญ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในสังคมศึกษา มีการปรับมาตรฐานตัวชี้วัดใหม่ ซึ่งจะใช้ครบทุกชั้นปีในปีการศึกษา 2563 และมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น การงานอาชีพ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นสรุป นอกจากรร.จะต้องปรับหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีแล้ว
ยังจำเป็นต้องมีการปรับเอกสารประกอบหลักสูตร ทั้ง 8 กลุ่มสาระด้วยครับ

หลักสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรับปรุง 2560 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท  และตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษา
>>ดาวน์โหลดไฟล์<<
ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า บทความ ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตร จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ