ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล้องเขียนคล่อง

1153

 
ที่มา : สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย


แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มาตรแม่กน  โดย เสถียร บุตรหนองแสง โรงเรียนสามโก้วิทยาค

      แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรื่องตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มาตราแม่กบ โดย เสถียร บุตรหนองแสง โรงเรียนสามโก้วิทยาคม       คู่มือแบบทดสอบพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการอ่าน  การเขียน คิดวิเคราะห์ ตามแนว PISA  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
      ร้อยกรองปริศนา พัฒนาความคิด  โดย พรรณี  จันทร์ณรงค์
      แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเขียนเรียงความ โดย พุดซา นุสติ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
      หลักภาษาและการใช้ภาษา เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ โดย มุกดา อนุกานนท์ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
      การอ่านแนว PISA “การอ่านเพื่อการเรียนรู้” โดย สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
      คู่มือการพูดสะกดคำ ราชบัณฑิตยสถาน       หนังสือเสริมการอ่าน ชุดร้อยกรองไทยในนิทาน เรื่อง โลภมากลาภหาย  โดย นางอารี พันธุ์เมืองมา  โรงเรียนอนุบาลจุน
      อักษรศิลป์กินใจไทยทั้งชาติ       ทำอย่างไรให้เด็กไทยรักการอ่าน  โดย ดารกา  ต้นครองจันทร์
     

ปลูกฝังอย่างไรให้นักเรียน ป. ๑ – ป.๒ รักห้องสมุดและรักการอ่าน  โดย ดารกา  ต้นครองจันทร์