Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! หนังสือแนวทางการพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียน การศึกษาภาคบังคับ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

Advertisement

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศการศึกษา “๕ นโยบายทั่วไป ๗ นโยบายเฉพาะ และ ๑๐ นโยบายเร่งด่วน” เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ประเทศด้านการพัฒนาการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพความเข้มแข็งประชาชน พร้อมเป็นพลเมืองอาเซียนและมีศักยภาพการแข่งขันในระบบ เศรษฐกิจ (Economic Based Society : EBS) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดทิศทาง นโยบาย และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เพิ่มเพื่อน

ภายใต้วิสัยทัศน์ “การศึกษา ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษา ภาคบังคับ ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการและประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างรากฐาน ด้านการศึกษา ภายใต้ปณิธาน.. “การศึกษาภาคบังคับรากฐานการพัฒนาอัตลักษณ์คนไทย”

Advertisement

จึงจัดทำแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อเชื่อมโยง แผนงาน โครงการตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นการพัฒนาของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนองอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหาร จัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์รองรับการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และองค์กร ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสำหรับคนไทย ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ และเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยการปฏิรูปการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคาดหวังว่า แนวทางการพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา ประสิทธิภาพสู่สถานศึกษาแห่งคุณภาพที่มีศักยภาพบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจ อย่างมีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ไว้ ณ โอกาสนี้

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ท่านสามารถ Download เอกสาร ” แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ” ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเอกสาร 4 สี จำนวนประมาณ 105 หน้า สามารถDownload เอกสาร ได้คลิ๊กที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลด : เอกสาร ” แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน “

You might also like