วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Advertisement

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

ดาวน์โหลดที่นี่ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทําขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นข้อมูลในการ จัดทําระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในระดับชั้นเรียน และการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากในปีการศึกษา 2555 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศให้ใช้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลต่อการปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดพิมพ์เอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครั้งที่ 4 โดยได้มี การทบทวน ปรับข้อความ แบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน ให้มีความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ได้เพิ่มเติมคําสั่ง ประกาศ ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานในภาคผนวก

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดทําเอกสาร ฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดําเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมัครสอบ ก.พ. 2565 ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี 2565

Advertisement

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ สมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2565 คุรุสภาประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments