Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1

Advertisement

        
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัยมีเป้า
หมายสาคัญเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่เด็กทุกคนให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ
ตนเอง และสิ่งต่างๆ รอบตัว ครูผู้สอนปฐมวัยจึงต้องวางแผน
การจัดประสบการณ์และจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เพื่อให้เด็กลงมือปฏิบัติและสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ของเด็กแต่ละคน
ว่ามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเป็นอย่างไร
เพื่อแสวงหาวิธีการพัฒนาเด็กเหล่านั้นให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

           การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเกิดจากประสบการณ์
ต่างๆ ที่ได้รับ
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเกิดขึ้นจากกระบวนการที่เด็กแต่ละคนมีปฏิ
สัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
โดยเด็กจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทาหรือลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง
จึงจะเป็นการสั่งสมประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้เป็นไปด้วยดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเด็กแต่ละคนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว
และมีโอกาสคิดริเริ่มทาสิ่งต่างๆ ตามความต้องการ และความสนใจของตนเอง
ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีสื่อหรือเครื่องมือ
ที่กระตุ้นความสนใจของเด็ก รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เพิ่มเพื่อน

จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่นาไปสู่พัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น
อย่างมีคุณภาพต่อไป

           แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย
ชั้นอนุบาล สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จัดทาขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย
โดยยึดหลักการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็กในช่วงปฐมวัย โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือกระทา
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส ทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้น
ทดลอง ผ่านการคิดแก้ปัญหา พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

           แผนการจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชุดนี้
จัดทาในรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนตามหลักการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้ครูสามารถ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมและสาระที่ควรเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทั้ง 4 สาระ ที่สาคัญ คือ
 

 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
 ธรรมชาติรอบตัว
 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
 

           โดยนาเนื้อหาในหนังสือเสริมประสบการณ์
ชุดบูรณาการปฐมวัย มาจัดทารูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
 

Advertisement


อนุบาล 1  สาระการเรียนรู้ที่ 1 – 4

ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 1 

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 2 

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 3 

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดฟรี!! สาระการเรียนรู้ที่ 4 

        ดาวน์โหลด บทที่ 1 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 2 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 3 >>> คลิกที่นี่
        ดาวน์โหลด บทที่ 4 >>> คลิกที่นี่

 

ขอขอบคุณ :  อักษรเจริญทัศน์ อจท. ที่เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี สื่อประกอบการสอน จาก อจท.ผู้นำสื่อการเรียนรู้ครบวงจร 

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/teacher/24110

Advertisement

You might also like