Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! โปรแกรมบันทึกLogbook LTeacher เวอร์ชัน 1.5  ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

Advertisement

โปรแกรม LTeacher เวอร์ชัน 1.5 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561

โปรแกรม LTeacher ใช้สำหรับ Microsoft Office 2010 , 2013 และ 2016 เท่านั้น

 [Excel] [ใช้บันทึกข้อมูล] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม

 [Excel] [ใช้ดูข้อมูลตัวอย่าง] โปรแกรม LTeacher สำหรับประชุม

เอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560)


 ว21/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

 ว22/2560 – หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 รายละเอียดเอกสารการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 [ศธ0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 [ศธ0206.3/0636 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 [ศธ0206.3/0637 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 [ศธ0206.3/0638 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

 [ศธ0206.3/0639 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560] การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน… สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

 [ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561] รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 [ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561] รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)

 [ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2561] ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 [ใหม่] แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)


เอกสารสำหรับประกอบการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง


ว 21/2560 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

 [PowerPoint] ว 21/2560 สพฐ.

 [PowerPoint] ว 21/2560 สอศ.

 [PowerPoint] ว 21/2560 สำนักงาน กศน.

 [PowerPoint] ว 21/2560 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 [PowerPoint] ว 21/2560 สถาบันพัฒนาครู

PowerPoint การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)

 [PowerPoint] การประเมินผลงานฯ

 

เอกสารการอภิปราย Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 [PDF] เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม

PowerPoint Logbook ปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

 [PowerPoint] Logbook Teacher สำหรับประชุม

ในการเปิดโปรแกรม LTeacher หลังจากที่ Download จากเว็บไซต์แล้ว เมื่อแสดงแท็บสีเหลือง (ซึ่งปกติแล้วจะแสดง 2 ครั้ง) ให้กดปุ่มดังภาพด้านล่างเสมอรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher

1) ข้อมูลส่วนบุคคล

2) การมอบหมายงานสอน

3) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

4) ชั่วโมงสนับสนุนการเรียนรู้

5) งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น

6) การพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7) PLC

8) ผลการประเมิน 5 ปี

9) สรุป Logbook

ที่มา : http://test-lteacher.otepc.go.th/

 


You might also like