Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! กิจกรรมสะเต็มศึกษา พร้อมคู่มือประกอบการสอน ชั้น ม.1-3

Advertisement

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ
มีบทบาทในการริเริ่มและส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
วิธีการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการสอนการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพิ่มเพื่อน

 

Advertisement

       
  สะเต็มศึกษาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน
ให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
ผ่านประสบการณ์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
(Project-Based-Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning) 

 

          สสวท.
มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้นเพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์
รวมทั้งเห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ดังนั้น
เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังกล่าว สสวท. จึงได้จัดตั้ง
เครือข่ายสะเต็มศึกษาประเทศไทยเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ
โดยมี ศูนย์สเต็มศึกษาแห่งชาติ ที่ สสวท.
เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและประสานงานกับ
ศูนย์การศึกษาสะเต็มศึกษาภาคจำนวน 13 ศูนย์ ซึ่งอยู่ใน 12
จังหวัดทั่วประเทศ
พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธภาพ

 

Advertisement

          เอกสารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้น
เพื่อใช้ประกอบการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนในเครือข่ายสเต็มศึกษา 91
โรงเรียน ชุดที่ 1
เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในโรงเรียน
สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สนใจใฝ่รู้ด้านสะเต็มศึกษา
และสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคล้องกับบริบทและอาชีพของท้องถิ่นต่อไป

 

          สสวท. ขอขอบคุณคณะทำงานและหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเอกสารฉบับนี้จยสำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

นางพรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งข้อมูล
คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559 จาก http://www.scimath.org/content_page/74-prnews/4810-2016-09-06-10-53-48

You might also like