ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)

2405

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสื่อการเรียนรู้ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งคุณครูและผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ ได้นำสื่อการเรียนรู้นิทานสระ ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม โดยนิทานสระ จำนวน 18 เล่ม พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องขอขอบคณข้อมูลจาก นิเทศออนไลน์ By ศน.วันทนา สมภักดี เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นำสื่อการเรียนรู้ดีดีมาเผยแพร่ให้นำไปใช้ หวังว่านิทานสระ 18 เล่ม นี้มีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้นะครับ>> 

แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                    ภาคเรียนที่ ๑                  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

หน่วยที่   ๑  ใบบัว  ใบโบก                           เรื่อง  นิทานของมาม่า (การอ่าน)   

เวลา   ๑  ชั่วโมง                     สอนวันที่ ……………………………………………………….. 

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ป.๑/๒ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อ่านนิทานประกอบการเรียนเรื่อง “นิทานของมาม่า” (K)

๒. ตอบคำถามจากเรื่อง “นิทานของมาม่า”ได้ถูกต้อง (P)

๓. เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระ -า (A)

สาระสำคัญ

การอ่านนิทานเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางภาษา และช่วยปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน

สาระการเรียนรู้

๑. ความรู้

         นิทานสระอาเรื่อง “นิทานของมาม่า”    

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

         การปฏิบัติ/การสาธิต  การสรุปความรู้

๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

         มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูถามนักเรียนว่า “ใครชอบฟังนิทานบ้าง”   ครูคอยฟังคำตอบ แล้วบอกว่า วันนี้ครูจะเล่านิทานเรื่อง “ราชสีหืกับหนู”

เมื่อเล่าจบ ครูถามว่า “สนุกไหม” อยากอ่านนิทานเองบ้างไหม  แล้วครูชูหนังสือนิทานเรื่อง“นิทานของมาม่า”ให้นักเรียนดูและบอกว่า..นิทานเรื่องนี้ครูแต่งอง นักเรียนต้องการอ่านนิทานเรื่องนี้ไหม ครูจะสอนวิธีการอ่านให้ 

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันวางจุดมุ่งหมายในการอ่านว่า อ่านแล้วต้องเล่าเรื่องย้อนกลับ และตอบคำถามได้

๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพในหนังสือ จากนั้นครูแจกบัตรคำประสมสระอาจากเรื่องนิทานของมาม่า รูปต้นไม้ให้นักเรียนทุกคน  พร้อมทั้งให้ฝึกอ่านจนกระทั่งมั่นใจวาทุกคนอ่านได้

๔. ครูนำนักเรียนเล่นเกม  “ตะล้อกต๊อกแต๊ก” ดังนี้

ครู  : ตะล้อกต๊อกแต๊ก

นักเรียน  :  มาทำอะไร

ครู  :  มาซื้อต้นไม้

นักเรียน  : เอาต้นอะไร

ครู  :  เอาต้น………….(ใช้คำจากบัตรคำที่นักเรียนถือ) เช่น เอาต้น จาก นักเรียนคนที่ถือคำว่าจาก จะนำบัตรคำมาให้ครู  / ครูทำเช่นนี้จนหมดบัตรคำ

๕. นักเรียนทุกคนช่วยกันเล่า “นิทานของมาม่า”ย้อนกลับ ( ใคร ทำอะไร  ที่ไหน อย่างไร )

๖. นักเรียนทำแบบฝึกหัด( มาตอบคำถามจากนิทานของมาม่ากันเถอะ )

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการเรียนเรื่อง “นิทานของมาม่า” อีกครั้งหนึ่ง

สื่อการเรียนรู้

๑.  นิทานประกอบการเรียน เรื่อง “นิทานของมาม่า”

๒.  นิทานเรื่อง 

๓.  กระดาษบัตรคำรูปต้นไม้

๔.  แบบฝึกหัด ( การตอบคำถามจากเรื่อง )

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

–  สังเกตพฤติกรรมการทำงาน –  แบบสังเกตพฤติกรรม ใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

– การอ่าน                         –  แบบประเมินการอ่านออกเสียง

– การเล่าเรื่องย้อนกลับ – แบบประเมินการเล่าเรื่องย้อนกลับ

– การตอบคำถาม – แบบประเมินการตอบคำถาม

ตัวอย่างหนังสือนิทานเล่มที่ 1 ครับ(จากทั้งหมด 18 เล่ม)>>

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ (ลิงค์ 1)
หรือ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ (ลิงค์ 2)

ที่มา :นิเทศออนไลน์ By ศน.วันทนา สมภักดี