Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ระดับชั้น ป.1-ป.6

Advertisement

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน
เพื่อแก้ปัญหาปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เพิ่มเพื่อน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

Advertisement

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

Advertisement

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่

ที่มาของข้อมูล : เว็บไชต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2

You might also like