รายงาน  แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เอกสาร ดาวน์โหลดฟรี  สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.)

4249

รายงาน  แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เอกสาร ดาวน์โหลดฟรี  สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.)

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีสิ่งดีๆ มาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ   ในครั้งนี้เป็นเอกสาร เผยแพร่ของ  สกศ.
คือ  รายงาน  แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เป็นเอกสาร ดาวน์โหลดฟรี  สำนักงานเลขาธิการ  สภาการศึกษา (สกศ.)  ที่ให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษา
ของท่านครับ

รายงาน  แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เอกสารดาวน์โหลดฟรี  สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.)
รายงาน  แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เอกสารดาวน์โหลดฟรี  สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.)

โดยเนื้อหาภายในเล่ม  รายงานแนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการศึกษา
วิธีการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรอบแนวคิด

บทที่ 2 เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษาและวิธีการดำเนินงาน
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

บทที่ 5 กรณีศึกษา
1. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
2. โรงเรียนอรรถมิตร
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
4. โรงเรียนสฤษดิเดช
5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6. โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
7. โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
8. โรงเรียนธิดานุเคราะห์
บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  คลิกที่นี่

 

ขอขอบคุณที่มา  สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.)