Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดหนังสือ! รู้จักเด็ก ทั้งตัวและหัวใจ : พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น

Advertisement

รู้จักเด็ก ทั้งตัวและหัวใจ : พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่
 
พัฒนาการเด็กแต่ละวัย เป็นฐานองค์ความรู้ที่จำเป็นมากสำหรับผู้ดูแลเด็กทุกวัย โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งถ้าหากพ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจได้ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจริงเพื่อดูแลบุตรหลาน การเลี้ยงดูก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นองค์ประกอบที่ต่อเนื่องกับหนังสือ “รู้จักเด็กทั้งตัวและหัวใจ : เคล็ดลับการเป็นพี่เลี้ยงคู่ใจ” เนื้อหาในหนังสือที่นอกจากจะเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (กล้ามเนื้อมัดใหญ่, กล้ามเนื้อมัดเล็ก, ภาษา และไหวพริบปฏิภาณ) แรกเกิดจนเข้าวัยรุ่น โดยทำให้เข้าใจและจดจำได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ยังมีเกร็ดเล็กๆ สำหรับสารพันปัญหาที่พบบ่อย หรือคำแนะนำแบบสั้นๆ ง่ายๆ ในการดูแลเด็กอีกมากมาย จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างมาก ซึ่งเป็นเนื้อหาองค์ความรู้วิชาการบวกกับประสบการณ์ มาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้

Advertisement

Advertisement

ผู้เขียน: 
สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้จัดทำ: 
แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สนับสนุน: 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
You might also like