Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดเลย เอกสารเงินกู้ยืม ของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดาวน์โหลดเลย เอกสารเงินกู้ยืม ของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

Advertisement

ดาวน์โหลดเลย เอกสารเงินกู้ยืม ของ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สิน ข้าราชการครู  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดเอกสาร เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน  63  คลิกด้านล่าง

Advertisement

Advertisement

1) ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ
2) แบบคำขอกู้ยืม
-สำหรับผู้ยื่นกู้สังกัด สพป. สพม. สอศ. กศน. การศึกษาพิเศษ
-สำหรับผู้ยื่นกู้สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
3) แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน เงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
4) หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) และ (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
5) บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
พร้อมรายชื่อผู้ค้ำประกัน (แบบ สป.-สท.) และตัวอย่างการกรอกข้อมูล
6) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– สำหรับ จนท. สังกัด สพป. สพม. สอศ. กศน. การศึกษาพิเศษ
– สำหรับ จนท. สังกัด ศธจ.
 7)  รายงานผลผู้ไม่มีคุณสมบัติ
– สำหรับ จนท. สังกัด สพป. สพม. สอศ. กศน. การศึกษาพิเศษ
– สำหรับ จนท. สังกัด ศธจ.
8) แนวทางและขั้นตอนการรับชำระหนี้และติดตามหนี้
9) แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 
10) ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11) ตารางการส่งชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน

 

ลิ้งก์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ขอขอบคุณที่มา  สำนักงาน  ก.ค.ศ.

You might also like