ดาวน์โหลดเลย เอกสารเงินกู้ยืม ของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2414

ดาวน์โหลดเลย เอกสารเงินกู้ยืม ของ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สิน ข้าราชการครู  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน  63  คลิกด้านล่าง

1) ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ
2) แบบคำขอกู้ยืม
-สำหรับผู้ยื่นกู้สังกัด สพป. สพม. สอศ. กศน. การศึกษาพิเศษ
-สำหรับผู้ยื่นกู้สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
3) แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน เงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
4) หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) และ (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
5) บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
พร้อมรายชื่อผู้ค้ำประกัน (แบบ สป.-สท.) และตัวอย่างการกรอกข้อมูล
6) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– สำหรับ จนท. สังกัด สพป. สพม. สอศ. กศน. การศึกษาพิเศษ
– สำหรับ จนท. สังกัด ศธจ.
 7)  รายงานผลผู้ไม่มีคุณสมบัติ
– สำหรับ จนท. สังกัด สพป. สพม. สอศ. กศน. การศึกษาพิเศษ
– สำหรับ จนท. สังกัด ศธจ.
8) แนวทางและขั้นตอนการรับชำระหนี้และติดตามหนี้
9) แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 
10) ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11) ตารางการส่งชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียน

 

ลิ้งก์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

ขอขอบคุณที่มา  สำนักงาน  ก.ค.ศ.