วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์) และอัตราการชำระเงินในการสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์) และอัตราการชำระเงินในการสมัคร

Advertisement

ดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์) และอัตราการชำระเงินในการสมัคร

สมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์) ตามวันและเวลาราชการ และอัตราการชำระเงินในการสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์) และอัตราการชำระเงินในการสมัคร

การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์) และอัตราการชำระเงินในการสมัคร

ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มาตรา 6 (5) บัญญัติให้ คุรุสภามีอํานาจ และหน้าที่ประการหนึ่งให้หาทางให้ครูหรือครอบครัวของครู ได้รับการช่วยเหลือ และอุปการะ ตามสมควร คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาเมื่อ พ.ศ. 2494 พิจารณาเห็นว่าครูเป็นผู้อยู่ ในฐานะที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของครอบครัว ในฐานะที่ครูต้องครองตัว ให้มีเกียรติสมกับการเป็นตัวอย่างของบรรดาศิษย์และบุคคลทั่วไป จึงไม่อาจหารายได้อื่น เช่น ผู้มีอาชีพทั่วไปได้ ทําให้การครองชีพเป็นไปอย่างยากลําบาก เมื่อถึงแก่กรรมครอบครัว ของครูมีความเดือดร้อนในการจัดการศพ ค่าครองชีพ และบุตรไม่อาจศึกษาเล่าเรียนได้ต่อไป จึงสมควรช่วยเหลือครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภา ให้ครอบครัวของครูได้รับสวัสดิการตามสมควร ประกอบกับสมาชิกคุรุสภาจํานวนมากได้เสนอความเห็นมายังคุรุสภาให้หาทางช่วยเหลือ ในกรณีดังกล่าว

คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 3/2494 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2494 ซึ่งมี นายเสียง ไชยกาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ อํานวยการคุรุสภา จึงมีมติรับหลักการให้ดําเนินการจัดตั้งองค์การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก คุรุสภาขึ้นในคุรุสภา เรียกโดยย่อว่า “องค์การ ช.พ.ค.” มีเจตนารมณ์ให้เป็นองค์การกุศล และเป็นสวัสดิการช่วยสงเคราะห์สมาชิกคุรุสภา เพื่อให้ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ได้รับการช่วยเหลืออุปการะจากเพื่อนสมาชิกด้วยกันตามสมควร ตลอดจนช่วยจัดงานศพ ให้เป็นไปอย่างสมเกียรติของผู้ที่เคยเป็นครู และเป็นการประกันทางจิตใจให้แก่ครู ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติ ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ต้องกังวล ถึงครอบครัวในอนาคตเมื่อตนถึงแก่กรรม

Advertisement

การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.)


เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาเห็นว่า ช.พ.ค. เป็นสวัสดิการกรณีที่สมาชิกคุรุสภาถึงแก่กรรม ครอบครัวของสมาชิกคุรุสภาเป็นผู้รับเงิน สงเคราะห์-ครอบครัว ดังนั้น เมื่อคู่สมรสของสมาชิกคุรุสภาถึงแก่กรรมก็ควรมีสวัสดิการ ในลักษณะเดียวกันโดยสมาชิกคุรุสภาเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ทั้งนี้ อันเนื่องจาก เหตุผลที่ครูเป็นผู้มีรายได้ไม่มากนักและจะต้องครองตัวให้มีเกียรติสมกับเป็นตัวอย่าง ของบรรดาศิษย์และบุคคลทั่วไป ไม่อาจหารายได้อื่นเช่นผู้มีอาชีพทั่วไปได้ รวมทั้งเป็น การประกันทางจิตใจให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาของชาติให้ตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยไม่ต้องเป็นกังวลถึงเหตุการณ์ในอนาคตและครอบครัวของตน จึงได้จัดตั้ง ช.พ.ส. ขึ้น

ขอบคุณเนื้อหาจาก กิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 1/2565 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. และ สมาชิก ช.พ.ส. ผู้ได้รับสวัสดิการ โครงการสวัสดิการ 40/75

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments