Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!! โครงการในโรงเรียน วิชาการ การเงิน บริหารบุคคล ฯลฯ

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

รวมไว้ที่นี่!! โครงการในโรงเรียนทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกกลุ่มงาน

Advertisement

รวมโครงการ ในโรงทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระ ดีมากๆเลย ข้อมูลจาก รร.สตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด.

โครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

1. โครงการกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. โครงการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
3. โครงการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
4. โครงการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
5. โครงการกลุ่มสาระฯศิลปะ


6. โครงการกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
7. โครงการกลุ่มสาระฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. โครงการกลุ่มสาระฯพลศึกษา

9. โครงการกลุ่มงานแนะแนว
10. โครงการกลุ่มงานฯ ภาษาไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathemathics Gifted Program)
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
2. โครงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
3. โครงการบริหารงานทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านสังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (Social and Language Gifted Program)
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ -2558
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม -2558
3. โครงการพัฒนาบุคลากร 2558

4. แผนปฏิบัติการ

โครงการ English Program
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. โครงการส่งเสริมการสื่อสารสองภาษา
3. โครงการส่งเสริมความล้ำหน้าทางความคิด

4. โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์
5. โครงการสร้างจิตสำนึก
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
7. โครงการส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนา EP


โครงการฝ่ายวิชาการ
1. งานวัดผล
2. งานทะเบียน
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
4. โครงการมาตรฐานสากล
5. โครงการ Open House
6. โครงการคลีนิกวิชาการ
7. โครงการวิจัย
8. โครงการนิเทศ
9. โครงการสหวิทยาเขต
10. โครงการบริหารวิชาการ
11. โครงการสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนฯ
12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
13. งานมสธ


โครงการฝ่ายกิจการนักเรียน
1. งบประมาณ ปี 2558
2. งานสำนักงานบริหารทั่วไป
3. งานระเบียบวินัย
4. งานคณะสี
5. งานสารวัตรนักเรียน
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานป้ไขปัญหายาเสพติด
8. พัฒนางานดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้น
9. งานโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
10. พัฒนางานคุณลักษณะนักเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
11. งานส่งเสริมประชาธิปไตย
12. งานกีฬาประเพณ๊สตรี-รว
13. งานธนาคารโรงเรียน
14. งานพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์


โครงการฝ่ายบริการ

1. งบประมาณบริการปี 2558
2. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝ่ายบริการ
3. การพัฒนาแผนงานฝ่ายบริการ
4. งานโภชนาการ
5. งานภูมิทัศน์ โครงการพัฒนาภูมิทัศน์
6. งานบริการและบำรุงรักษา
7. ค่ายพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตสู่ความเป็นสากล
8. สื่อสารประชาสัมพันธ์
9. สืบสานงานประเพณี
10. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน งานพยาบาล
11. ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเพื่อเอกลักษณ์ไทย
12. ส่งเสริม สืบสานดนตรีพื้นเมือง
13. ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสตรีศึกษา
14. วารสารสตรีศึกษา
15. ยานพาหนะ-ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์
16. พัฒนาห้องสมุดเพื่อการศึกษา
17. พัฒนาปรับปรุงงานพยาบาล
18. ประกวดนักร้องดาวรุ่ง-ลูกทุ่งสตรีศึกษา
19. งานอาคารเรียน
20. งานอาคารประกอบ_สถานที่-โครงการพัฒนาอาคารสถานที่
21. งานโสตทัศนศึกษา
22. งานสาธารณูปโภค

>ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด. และเว็บไซต์ห้องพักครูดอทคอมครับ

You might also like