ดาวน์โหลด! หนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์

850

เว็บไซต์ครูอัพเดตขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำหนังสือยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์ ที่สพฐ.ได้จัดทำขึ้น หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา ทางเว็บไซต์จึงขอนำหนังสือเล่มนี้มาให้คุณครูและผู้ที่สนใจนำข้อมูลหรือเนื้อหาในหนังสือไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ครับ

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ

        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมอบให้สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล
สําหรับกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลดําเนินงาน 2 มิติ คือ
มิติแรก : เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
มิติที่สอง : เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการแข่งขันสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
        เอกสารความรู้“ยุทธวิธีช่วยคิดคณิตศาสตร์”เป็นเอกสารเสริมความรู้สําหรับครูผู้สอน นักเรียน และผู้สนใจได้ศึกษาและเลือกวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆที่มีความหลากหลายอย่างสมเหตุสมผลและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําเอกสารความรู้“ยุทธวิธีช่วยคิด
คณิตศาสตร์”เพื่อเผยแพร่เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะทํางานที่ร่วมแรงร่วมใจผลิต
และพัฒนาซึ่งเป็นผลจากการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลและขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้นําเรื่องราวในเอกสารเล่มนี้ไปเผยแพร่
ใช้ประโยชน์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ครับ
ขอบคุณที่มาของข้อมูล : เว็บไซต์คลังความรู้โรงเรียนในฝัน