ดาวน์โหลด! หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ 45เล่ม

1503

คำชี้แจงจากเว็บไซต์ครูอัพเดต : หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ
กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์
 ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น
เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการ
ศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด! หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ 45เล่ม

กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

แหล่งที่มา : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้มีความผิดปกติเกี่ยวกับการพูดและ/หรือการได้ยิน
 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชน เรื่อง การฝึกผู้มีพฤติกรรมผิดปกติโรคจิต
 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนเรื่องการฝึกผู้มีควาผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น
 

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนเรื่องการฝึกผู้มีควาผิดปกติเกี่ยวกับการเรียนรู้
 

คู่มือการฟิ้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหนับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกการเคลื่อนที่
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคลมชักข้อมูเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวการป้องกันการผิดรูปของแขนและขา
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวการป้องกันแผลกดทับ
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ทีมีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวข้อมูลเกี่ยวกับการผิดปกคิและสิ่งที่สามารถทำได้
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกจากนั่งไปท่ายืน
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกผลิตตะแคงตัวและลุกขึ้นนั่ง
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกผู้ที่มีอาการปวดหลังให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูดข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการมองเห็นการฝึกให้เคลื่อนไหว
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ฝึกเด็กให้ดูแลตนเอง
หนังสือสำหรับครู กลุ่มเด็กพิเศษ
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ฝึกผู้ใหญ่ให้ดูแลตนเอง
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมฝึกให้ดูแลตนเอง
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติในการรับความรู้สึกที่มือและเท้าข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติและสิ่งที่สามารถทำได้
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปตกิทางการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดการติดของข้อและลดปวด
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปตกิในการรับความรู้สึกที่มือและเท้าการป้องกันการบาดเจ็บและการผิดรูปของมือและเท้า
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปรกติทางการมองเห็นการฝึกให้ช่วยเหลือตนเอง
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีเด็กพิการการเรียนหนังสือ
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้มี่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูดการฝึกให้สื่อสารในเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยินและพูดไม่ได้
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้มี่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูดการฝึกให้สื่อสารในเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและการเคลื่อนไหวแต่ยังได้ยินเสียง
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้มี่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูดการฝึกให้สื่อสารในเด็กที่มีความผิดปกติทางการพูดและการเคลื่อนไหวแต่ยังได้ยินเสียง
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีคนพิการการทำงานบ้าน
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีคนพิการกิจกรรมทางสังคม
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีคนพิการงานอาชีพ
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีเด็กพิการฝึกเด็กที่มีความพิการกิรกรรมการเล่นสำหรับเด็กพิการ
 

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีเด็กพิการฝึกเด็กที่มีความพิการให้ดูดนมแม่
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟี้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยกับการป้แงกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่2 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติด้านการเห็น
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟี้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่1 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติหรือความพิการ
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหนับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่ม 5 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางการจิตใจหรือพฤติกรรม
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่ 3 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย
หนังสือสำหรับครู กลุ่มเด็กพิเศษ
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่ 4แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางกายหรือการเคลื่อนไหว
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านเวชกรรมฟื้นฟูสำหรับแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลที่มีความพิการ เล่มที่ 6 แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้
 

คู่มือสำหรับครอบครัวเด็กสมองพิการ
 

คู่มือสำหรับผู้ทำงานกับเด็กพิการ “การดูแลเด็กสมองพิการที่มีปัญหาการสื่อความหมาย
 

คู่มือสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว เรื่อง การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการเกิดอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมอง