ดาวน์โหลด หนังสือเรียน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2524 (ปรับปรุง 2533) 21 เล่ม

2994

คำชี้แจงจากเว็บไซต์ครูอัพเดต : หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

หนังสือเรียน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
 

ภาษาไทย ท ๐๒๒ การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

ภาษาไทย ท ๐๔๑ ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

ภาษาไทย ท ๐๔๒ การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

ภาษาไทย ท ๐๕๑ หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 

ภาษาไทย ท ๑๐๑ ท ๑๐๒ ชุดทักษะสัมพันธ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
 

ภาษาไทย ท ๑๐๑ ท ๑๐๒ หลักภาษาไทย เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
 

ภาษาไทย ท ๒๐๓ ท ๒๐๔ ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
 

ภาษาไทย ท ๒๐๓ ท ๒๐๔ หลักภาษาไทย เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
 

ภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๒๐๖ ชุดทักษสัมพันธ์ เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 

ภาษาไทย ท ๓๐๕ ท ๓๐๖ หลักภาษาไทย เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
 

ภาษาไทย ท ๔๐๑ ท ๔๐๒ ชุดทักษพัฒนา เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
 

ภาษาไทย ท ๔๐๑ ท ๔๐๒ ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
 

ภาษาไทย ท ๔๐๑ วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที ๔
 

ภาษาไทย ท ๔๐๒ วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
 

ภาษาไทย ท ๕๐๓ ท ๕๐๔ ชุดทักษพัฒนา เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
 

ภาษาไทย ท ๕๐๓ ท ๕๐๔ ชุดวรรณวิจักษณ์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
 

ภาษาไทย ท ๕๐๓ วรรณสารจักษณ์ เล่ม ๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
 

ภาษาไทย ท ๕๐๔ วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๕
 

ภาษาไทย ท ๖๐๕ ชุดภาษาพิจารณ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
 

ภาษาไทย ท ๖๐๕ ชุดวรรณลักษณวิจารณ์ เล่ม ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๖


ภาษาไทย ท ๖๐๖ ชุดวรรณลักษณวิจารณ์ เล่ม ๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๖