Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลด! หนังสือเสริมความรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมฯ 20 เล่ม

Advertisement

ดาวน์โหลด! หนังสือเสริมความรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมฯ 20 เล่ม

คำชี้แจงจากเว็บไซต์ครูอัพเดต : หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ
กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์ 
ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น
เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการ
ศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

แหล่งที่มา : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเสริมความรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

 แง่คิดเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข

 จตุรัสกลวิเศษ

 จำนวนพิศวง

 ชวนคิดโจทย์ปัญหา

 ตังเลขสำคัญไฉน

 ตัวประกอบ ค.ร.น. ห.ร.ม.

 ทักษะการแก้ปัญหา

 ทักษะการบวก

 ทักษะการลบ

 ปัญหามรดก

 โปร่งใสในคณิตศาสตร์

 ผลคูณชวนคิด

 เลขผจญภัย

 เศษส่วน ทศนิยม

 เศษส่วนชวนเพลิน

 สองภาษาของเวลา

 หนูพัด สัมผัสคณิตศาสตร์

 หนูหวานฉลาดขาย

 หนูหวานฉลาดซื้อ

Advertisement

You might also like