ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการคำนวณ

10123

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการคำนวณ

รายวิชาวิทยาการคำนวณ

เว็บครูอัพเดตดอทคอมขอขอบคุณทาง อจท.  ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้
วิชา วิทยาการคำนวณ  โดยเป็นสาระการเรียนรู้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งด้านล่างนี้ครับ…

แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.2
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.4
แผนการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.5

 

ขอบคุณที่มา :  สำนักพิมพ์ อจท.