“ดาว์พงษ์” ตั้งคณะทำงาน ปรับโครงสร้าง “ศธ.” แล้ว

322

รมว.ศึกษาธิการ
เซ็นคำสั่งตั้งคณะทำงานปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ปลัดศธ.เป็นประธานเพื่อวิเคราะห์ทบทวนบทบาทหน่วยงานแต่ละองค์กรให้สอดรับ
กับภารกิจในอนาคต

วันนี้ (6 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจ
และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.
1556/2558 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2558 เพื่อปรับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง
และระบบบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความเหมาะสม และมีขีดสมรรถนะสูง
สามารถขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะทำงานจะประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ และด้านการบริหารงานบุคคล
เป็นรองประธาน ซึ่งจะมีคณะทำงาน 36 คน อาทิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ
สกสค. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจากองค์กรหลัก
เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะทำงานจะมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ ทบทวนบทบาท
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ตามแนวทางการวิเคราะห์ภารกิจภาครัฐ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ
และรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของการบริหารราชการแผ่นดิน
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่
และโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
และจัดกรอบอัตรากำลังของแต่ละส่วนราชการให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครัฐ
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558