Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดีเดย์ มี.ค. 60 สอบวัดกึ๋นครูวิทย์-คณิต ม.3 ทั่วประเทศ

Advertisement

สสวท.รับเป็นเจ้าภาพจัดสอบวัดความรู้ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ชั้น ม. 3 ทั่วประเทศ ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ย้ำไม่มีผลกับการพิจารณาความดีความชอบหรือขึ้นเงินเดือน

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (5 ก.ค.) พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้รายงานว่า สสวท.จะเป็นเจ้าภาพจัดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศในช่วงเดือนมีนาคม 2560  เพื่อประเมินครูผู้สอนใน 2 วิชาดังกล่าว ว่ามีความรู้อยู่ในระดับใด เพื่อดำเนินการพัฒนาความรู้ให้แก่ครู โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะจัดโปรแกรมการอบรมพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความสามารถครูในแต่ละระดับ ดังนั้น จากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะต้องแจ้งแนวทางการประเมินเพื่อให้ครูผู้สอนได้ รับทราบ และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนทำการสอบวัดความรู้ อย่างน้อย 6 เดือน

Advertisement

Advertisement

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา สพฐ. เคยจัดสอบวัดความรู้ครูในลักษณะนี้มาบ้างแล้ว แต่หลังดำเนินการสอบเสร็จมักจะนำครูที่สอบได้คะแนนดีๆ มาอบรมต่อยอดเพื่อเป็นแม่ไก่ หรือ ต้นแบบ ขยายผลให้ครูในโรงเรียนอื่น ๆ แต่ไม่ได้มีการนำครูที่สอบได้คะแนนต่ำมาอบรม เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถ

“ผมยืนยันว่าการจัดสอบครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เป็นการจัดสอบเพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและประสิทธิภาพในการสอน เพื่อนำผลมาพัฒนาครูผู้สอนได้อย่างตรงจุด ใช้งบประมาณในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ได้เกี่ยวกับการพิจารณาเงินเดือน หรือ ความดีความชอบ”พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวและว่า สำหรับเหตุผลที่เริ่มสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก่อน เนื่องจากเป็นวิชาหลักที่มีความสำคัญที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และครูทั้ง 2  วิชานี้ก็ต้องไปสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ส่วนที่เริ่มจากชั้น ม.3 ก่อน เพราะเป็นช่วงชั้นที่เด็กจะต้องสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และไปเรียนต่อระดับม.ปลาย ที่จะมีผลต่อการสอบเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษา และในอนาคตจะมีการขยายการสอบวัดครวามรู้ครูผู้สอนในรายวิชาอื่นต่อไป …

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.12 น.

You might also like