Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!!คุรุสภาไม่รับรอง หลักสูตร‘ม.พิษณุโลก’ เหตุรับนศ.เกินแผน ชวดใบประกอบวิชาชีพกว่า 500 คน

Advertisement

ด่วน!!คุรุสภาไม่รับรอง หลักสูตร‘ม.พิษณุโลก’ เหตุรับนศ.เกินแผน ชวดใบประกอบวิชาชีพ กว่า 500 คน

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน นาย สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา( สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เมื่อเร็วๆนี้ มีมติรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 9 หลักสูตร,ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา 1 หลักสูตร, ปริญญาโททางวิชาชีพครู 1 หลักสูตร, ปริญญาโททางบริหารการศึกษา 7 หลักสูตรและ ปริญญาเอกทางการบริหารศึกษา 2 หลักสูตร

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีมติไม่รับรองหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา 2557-2559 เนื่องจากตรวจสอบพบว่า รับนักศึกษาเกินกว่าแผนการรับที่แจ้งให้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและเกินกว่าแผนที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา โดยทางมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยปีการศึกษา 2557 แจ้งจำนวน 90 คน แบ่งเป็น แผนก 10 คน แผน ข จำนวน 80 คน แต่รับประกาศจริง 250 คน มีผู้เรียน 176 คน ปี2558 แผนรับ 90 คน ประกาศรับ 250 คน มีผู้เรียน 223 คน และปี2559 ไม่ระบุแผนรับ ประกาศรับ 100 คน มีผู้เรียน 113 คน

 

ทั้งนี้เมื่อคุรุสภาตรวจสอบพบแล้วว่า จำนวนรับเกิดกว่าแผนที่กำหนด จึงให้ทางมหาวิทยาลัยเข้าชี้แจง ข้อมูลใน 3 ประเด็นคือ เหตุผลในการรับนักศึกษาเกินกว่าแผน ศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคระกรรมการคุรุสภาตั้งข้อสังเกตและให้มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลเพิ่มเติม หลายประเด็น เข่น กรณี อธิการบดีเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่ง สกอ.ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่สมควร คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 17 คน และคำสั่งแต่ตั้งอาจารย์ผู้สอน จำนวน 23 คน เป็นจำนวนที่ไม่สอดคล้องกัน และพบว่าอาจารย์ผู้สอนจำนวน 6 คนไม่มีชื่อในตาราง เป็นต้น

“คณะกรรมการคุรุสภาจึงมีมติไม่รับรองหลักสูตร ดังกล่าวของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ส่งผลให้ผู้ที่จบในหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2557-2559 ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา คุรุสภาได้ เพราะถือว่า การรับเกินกว่าแผนที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ส่วนจะให้งดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสกอ.

คุรุสภามีหน้าที่ดูแลวิชาชีพ ส่วนผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบนั้น ต้องไปสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยว่าจะมี วิธีการเยียวยาอย่างไร แต่ตามหลักเกณฑ์ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และไปเรียนในหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ ได้”นายสมศักดิ์ กล่าว

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์ 1 มิ.ย. 2561

 


You might also like