ด่วนที่สุดก.ค.ศ.กำหนดเฉพาะ 25 สาขาไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู ส่วนอีก 36 สาขาต้องใช้

1295

ด่วนที่สุดก.ค.ศ.กำหนดเฉพาะ 25 สาขาไม่ต้องใช้ตั๋วครู ส่วนอีก 36 สาขาต้องใช้ตั๋วครู

จากการประชุมทางไกลเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2550 ได้กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครโดยให้รับสมัครแยกเป็น 2 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1 25 สาขาวิชาเอก 

สำหรับประเภทที่ 1 การรับสมัคร 25 สาขาวิชาเอกแยกเป็น 2 กลุ่มคือ

กลุ่มที่ 1 ต้องมีเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้

    1. ใบประกอบวิชาชีพครู

    2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

    3. หนังสือรับรองสิทธิ

กลุ่มที่ 2

    ถ้าไม่มีใบที่ 1-3 ให้ยื่นคำขอเพื่อขอมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประเภทที่ 2 นอกเหนือจาก 25 สาขาวิชาเอก

****ต้องมีเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้

    1. ใบประกอบวิชาชีพครู

    2. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

    3. หนังสือรับรองสิทธิ

—— ประเภทวิชาและสาขาขาดแคลนจำนวน 25 สาขา ——

1. กลุ่มที่สถานศึกษามีความต้องการและไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ มี 8 วิชาเอก

    1. วิทยาศาสตร์

    2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

    3. ฟิสิกส์

    4. เคมี

    5. ชีววิทยา

    6. คณิตศาสตร์

    7. ภาษาอังกฤษ

    8. ภาษาเยอรมัน

2. ประเภทวิชาและสาขาขาดแคลนจำนวน 17 สาขา กลุ่มที่ไม่ได้เปิดสอนในหลักสูตรครู 5 ปี

    1. กายภาพบำบัด

    2. กิจกรรมบำบัด

    3. การเงินการบัญชี

    4. จิตรกรรม

    5. จิตวิทยาคลินิก

    6. ดนตรีพื้นเมือง

    7. นาฏศิลป์(โขน)

    8. ภาษาพม่า

    9. ภาษาเวียดนาม

    10. ภาษาสเปน

    11. เศรษฐศาสตร์

    12. โสตทัศนศึกษา

    13. หลักสูตรและการสอน

    14. อุตสาหกรรมไฟฟ้า

    15. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างก่อสร้าง)

    16. อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์)

    17. ภาษามลายู

ภาพประกอบขอขอบคุณที่มา : Pek Somsak Tangkolchan