Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!ก.ค.ศ.แจงแนวปฏิบัติในการขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการดังนี้

Advertisement

ด่วนที่สุด!ก.ค.ศ.แจงแนวปฏิบัติในการขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการดังนี้
    ๑. จบป.โท-เอก ก่อนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ สามารถนำวุฒิมาย่นระยะเวลาได้
    ๒. เข้าศึกษาก่อนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ เมื่อจบแล้วสามารถนำวุฒิป.โท-เอก มาย่นระยะเวลาได้
    ๓. เข้าศึกษาหลังวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ เมื่อจบแล้วจะสามารถนำวุฒิป.โท-เอก มาย่นระยะเวลาต้องตรงสาขาและเกี่ยวข้องกับการสอน

ที่มา ก.ค.ศ.

You might also like