Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 3285 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2561 (10 มิย. 61)

Advertisement

เรื่อง สํารวจข้อมูลสภาพอัตรากําลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะจัดทําข้อมูล สภาพอัตรากําลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๖๑) เพื่อใช้บริหารจัดการอัตรากําลังในภาพรวม และได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากําลังให้มีความชัดเจนและคลอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้บริหารอัตรากําลัง

 

ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการจัดทําข้อมูลอัตรากําลังดังกล่าว มีความถูกต้อง ตรงกับสภาพ ความเป็นจริง จึงขอความร่วมมือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศึกษาและทําความเข้าใจในเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) การจัดเก็บข้อมูลอัตรากําลังที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมกรอกข้อมูล ตามแบบเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลอัตรากําลังที่กําหนด โดยสามารถดาวน์โหลดจาก http://personnel.obec.go.th/ ซึ่งการดําเนินการจัดทําข้อมูลให้ใช้ฐานข้อมูลจํานวนนักเรียนรายบุคคล DMC (ข้อมูลของสํานักนโยบายและ แผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และข้อมูลจํานวนครูตามบัญชีถือจ่าย จ.๑๘ (การนับจํานวนครูให้นับรวมตําแหน่ง ที่มีคนครอง และตําแหน่งว่างมีเงิน ดังนี้

๑. กรณีเป็นตําแหน่งที่ต้องเกลี่ยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (คปร. เกลี่ย) หากยังไม่มีมติ ก.ค.ศ. ตัดโอนตําแหน่งให้คงและนับอัตราไว้ที่โรงเรียนดังกล่าว

๒. กรณีเป็นตําแหน่งที่ได้รับจัดสรรเกลี่ยอัตราจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น (คปร. เพิ่ม) หากยังไม่มีมติ ก.ค.ศ. ตัดโอนตําแหน่งไม่ต้องนับอัตราดังกล่าว) และเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง อีกครั้งก่อนจัดส่งข้อมูล ทาง E-mail : [email protected] และเอกสาร จํานวน ๑ ชุด พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล (ซีดี) ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายอัมพร ผินะสา) 

ผู้ช่วยเลาการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

กลุ่มแผนอัตรากําลัง 

 

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๖

 

ดาวน์โหลดไฟล์ 

1. 1.หนังสือ 10 มิย 61 
2. 2.แบบโรงเรียน 10 มิ.ย.61 
3. 3.แบบ สพท.10 มิ.ย.61
4. 4.แบบสำนักงาน 10 มิ.ย.61 
5. 5.แบบ พรก.และลูกจ้าง 10 มิ.ย.61
6. 6.คำชี้แจง

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

 


You might also like