ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

2620
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด 

เพิ่มเพื่อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการคัดเลือก

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้ทันต่อการบรรจุและแต่งตั้ง ตามกําหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอส่งกําหนดการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าวจากสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะแจ้งให้ทราบโดยด่วนอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด การคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดไฟล์

ว4884
ว4885

ขอบคุณที่มาจาก สพฐ.