Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Advertisement

0

Advertisement

ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่!

หนังสือแจ้งเขต สพท.  

บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รวมเขต 

Advertisement

บัญชีจัดสรรโรงเรียนปกติ รายโรง 

บัญชีจัดสรรโรงเรียนหน่วยเบิก 

รายชื่อโรงเรียนที่ไมได้รับจัดสรร

ที่มา : http://plan.bopp-obec.info/