Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Advertisement

วันนี้ 28 ก.ย. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5900 เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือ ก.ค.ศ.
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการใช้อัตราว่าง
3. หนังสือ สพฐ.

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.

You might also like