ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอง ผอ.เขต)

2498

ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอง ผอ.เขต)

ด่วนที่สุด การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (รอง ผอ.เขต)

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน ๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ กําหนดการพัฒนา ๓ ระยะ คือ

ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

และระยะที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์การปฏิรูปและพัฒนาการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมตามที่สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดที่มีรายชื่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ไปราชการเพื่อเข้ารับการพัฒนาตามกําหนดพัฒนาฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ขอให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทําเล่มเอกสารคู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ตาม QR CODE ที่แนบมาพร้อมหนังสือ ฉบับนี้มาในวันพัฒนาด้วย ทั้งนี้ ขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการกับต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

(แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4605 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4605 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือ ว 4605 หนังสือแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนารอง ผอ.สพท.

(แจ้งคณะกรรมการ) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4600 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

(แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนา) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4605 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดหนังสือ ว 4600 แจ้งคณะกรรมการพัฒนารอง ผอ.สพท.63

ขอบคุณที่มา : สพฐ.