Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

Advertisement

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

Advertisement

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๕๔๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดปฏิทิน การดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ การย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความแจ้งแล้วนั้น

– สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลัง ยังไม่มีประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ข้อ ๔ สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน ในกรอบการพิจารณา จากข้อความว่า “ พิจารณาจากรายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” แก้ไขเป็น “พิจารณาจากรายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” นอกนั้นคงเดิม

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. ไฟล์ที่ 1 [ ขนาดไฟล์ 358.8 KB ]
2. ไฟล์ที่ 2 [ ขนาดไฟล์ 1.96 MB ]
3. ไฟล์ที่ 3 [ ขนาดไฟล์ 834.87 KB ]
4. ไฟล์ที่ 4 [ ขนาดไฟล์ 289.58 KB ]

ที่มา สพร.สพฐ.

You might also like