ด่วนที่สุด!! การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

532

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๕๔๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดปฏิทิน การดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบ การย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความแจ้งแล้วนั้น

– สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากขณะนี้กระทรวงการคลัง ยังไม่มีประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ข้อ ๔ สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน ในกรอบการพิจารณา จากข้อความว่า “ พิจารณาจากรายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” แก้ไขเป็น “พิจารณาจากรายชื่อสถานศึกษาตามประกาศพื้นที่พิเศษของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” นอกนั้นคงเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายอัมพร พินะสา)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. ไฟล์ที่ 1 [ ขนาดไฟล์ 358.8 KB ]
2. ไฟล์ที่ 2 [ ขนาดไฟล์ 1.96 MB ]
3. ไฟล์ที่ 3 [ ขนาดไฟล์ 834.87 KB ]
4. ไฟล์ที่ 4 [ ขนาดไฟล์ 289.58 KB ]

ที่มา สพร.สพฐ.