ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.

2674
ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.
ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.

ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.

ด้วย สพฐ. อนญาตให้นำตำแหน่งว่างที่ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๑๘ ตำแหน่ง และตำแหน่งว่างจากกรณีอื่น โดยให้สำนัก/กลุ่มดำเนินการพิจารณาปรับย้ายข้าราชการที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกันในสำนักก่อน

โดยให้สำนักกลุ่ม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายตามความหมาะสม และหลังจากการปรับย้ายภายในสำนักแล้วหากมีตำแหน่งว่างระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ หรือปฏิบัติงานชำนาญงาน ให้นำไปดำเนินการสรรหาโดยเรียกบรรจุจากบัญชีสอบแข่งขันของสพฐ. หรือนำไปคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ระหว่างสำนักภายใน สพร.

สำหรับตำแหน่งว่างระดับชำนาญการพิเศษ ให้นำไปประกาศรัสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้ง (ย้าย) หรือเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น แล้วแต่กรณี ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอให้สำนัก/กลุ่ม ดำเนินการ ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

๑. ดำเนินการพิจารณาปรับย้ายขราชการผู้มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในประเภทและระดับเดียวกันภายในสำนัก โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายตามความเหมาะสม

๒. แจ้งผลการพิจารณาปรับย้ายภายในสำนักกลุ่ม ไปยัง สพร. ภายในวันที่ ๑๗ มิกุนายน ๒๕๖๓โดยจัดทำเป็นบัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย (ตามตัวอย่างดังแนบ) เพื่อ สพร. จะได้ดำเนินการเสนอคำสั่งให้ สพฐ. ลงนามแต่งตั้งต่อไป

๓. รายงานตำแหน่งว่างจากการปรับย้ายตามข้อ ๑ ตำแหน่งว่างจากกรณีอื่น หรือตำแหน่งว่างที่สำนักกลุ่ม ไม่ประสงค์จะปรับย้ายโดยแจ้งตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ และแบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งว่างแต่ละตำแหน่ง ไปยัง สพร. ภายในวันที่ ๑๙ มิกุนายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้นำไปประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก

ทั้งนี้ ให้สำนัก/กลุ่ม โปรดระบุวัตถุประสงค์ว่าจะให้ สพร. นำตำแหน่งว่างดังกล่าวไปประกาศรับสมัครในกรณี ๑) เพื่อแต่ตั้ง (ย้าย) หรือ ๒) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรือ ๓) เรียกบรรจุจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ สพฐ. แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสำนัก/กลุ่ม ไม่ประสงค์ปรับย้ายข้าราชการในระดับเดียวกันภายในสำนัก และไม่ประสงค์จะใช้ตำแหน่งว่างตามข้อ ๓ ในการคัดเลือกสพร. ขอแจ้งตำแหน่งว่างของสำนัก/กลุ่มนี้ ตามบัญชีรายละเอียดดังแนบ สำนัก/กลุ่ม

โปรดดำเนินการตามข้อ ๑ – ๓ และแจ้ง สพร. ตามกำหนดวันดังกล่าวเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.
ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.

 

ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.
ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.

 

ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.
ด่วนที่สุด การรับย้าย ข้าราชการ ภายในสำนัก ของ สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม >> รับย้ายข้าราชการภายใน สพฐ.

ครูอัพเตดดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ