ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

2470

ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓)
ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๑๑๒ ถึง สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ตามที่ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งหลักเกณฑ์กําหนดให้มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปี นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล จึงขอความ
อนุเคราะห์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานข้อมูล การบรรจุ
และแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) ตามแบบรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยจัดส่งข้อมูล ดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทาง
E-mail : [email protected] ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
ด่วนที่สุด!!  การรายงานข้อมูล การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดํารง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓) ภายใน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ด่วนที่สุด ว2112 แจ้ง ศธจ. และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุ ผอ.รร. ปี 2561
  2. แบบรายงานข้อมูลบรรจุ ผอ.รร. ปี 61

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ