ด่วนที่สุด การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

1918
ด่วนที่สุด การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ด่วนที่สุด การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ ว4495 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ผอ.สพท.) ทุกเขต เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นั้น ในการนี้ สพฐ. มีความตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์
จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร รวมทั้งการเฝ้าระวังทรัพย์สิน ของทางราชการมิให้เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ หรือการกระทำของมนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ ดังประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังความปลอดภัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สพฐ.พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน
2. กำชับให้สถานศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากมีกลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดรายงานเหตุการณ์ตามสถานการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดระบบสื่อสารและการประสานการปฏิบัติให้มีความรอบคอบและประสานได้ทันทีตามลำดับชั้นของการรายงานเหตุการณ์

ด่วนที่สุด การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ด่วนที่สุด การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ด่วนที่สุด การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ด่วนที่สุด การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

เพิ่มเพื่อน

 

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจประชาสัมพันธ์สพฐ.เป็นอย่างสูงค่ะ