ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

1382
ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2564 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/61569 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1284 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 14006/ว 1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
2. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/1570 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และอ้างถึง 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ทราบวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564การเลื่อนการดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ที่ได้กำหนดวันตามหนังสือที่อ้างถึงทั้งสองฉบับ รวมทั้งแจ้งแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการอย่างเคร่งครัด ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 และ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 20 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 และฉบับที่ 22 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 มีผลต่อกระบวนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2564 ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อกำหนดห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนในการสอบ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน และรวมกันมากกว่ายี่สิบคนในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขอใช้อาคารสถานที่ในการจับฉลากเข้าเรียน
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ขอใช้อาคารสถานที่ในการสอบคัดเลือกและจับฉลาก

ทั้งนี้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) ได้เห็นชอบให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตั้งแต่การจับฉลาก การสอบคัดเลือกไปจนถึงการรายงานตัว การมอบตัว และการยื่นความจำนง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน)

2. ที่ประชุมอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมในการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 20 คน ในสถานศึกษาที่มีการจับฉลาก และการสอบคัดเลือกนักเรียน

3. ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด – 19) (ศบค.) กำหนด รวมทั้งมาตรการของจังหวัดในพื้นที่

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรับนักเรียนทุกคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว (ตามหนังสือที่อ้างถึง 1) และตามแนวปฏิบัติที่เพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยเฉพาะการจับฉลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ผู้ปกครองเป็นผู้จับฉลากแทน โดยไม่ต้องนำนักเรียนมาจับฉลาก เพื่อลดความหนาแน่นและการรวมกลุ่มกัน

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตกำกับ ดูแล และช่วยเหลือสถานศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศปก.ศบค.) ดังกล่าว อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งให้กรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทราบด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย
โทร. 0 2280 5530 โทรสาร 0 2288 5840

ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

 

ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564
ด่วนที่สุด! การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.