Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! ก.ค.ศ.แจ้งแนวทางรย้ายผู้บริหารโรงเรียน ถ้ากศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้

Advertisement

ด่วนที่สุด

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการย้ายฯ (ว ๒๔/๒๕๖๐)

Advertisement

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๗๓๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๓๒๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แจ้งให้ชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งยื่นคําร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไว้เป็น การชั่วคราว จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง ทางปกครอง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ แจ้งว่า ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําสั่งกลับคําสั่งของศาลปกครอง ชั้นต้น (ศาลอุบลราชธานี) เป็นให้ยกคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการต่อไป จึงมีมติดังนี้

๑. ให้ยกเลิกการชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑

๒. กําหนดให้ดําเนินการพิจารณาย้าย ดังนี้

๒.๑ กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด

๒.๒ กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการพิจารณาย้าย ผู้ที่ยื่นคําร้องขอย้ายกรณีปกติ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ที่มีอยู่เดิม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Advertisement

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

ภารกิจระบบตําแหน่งและวิทยฐานะที่ ๒ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๔๒๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๒๙

 

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.

You might also like